Struktura

W strukturze organizacyjnej Związku występują: władze naczelne, oddziały okręgowe, oddziały rejonowe, koła terenowe i środowiskowe.

Podstawową jednostką organizacyjną są koła terenowe (incydentalnie występują również koła środowiskowe), podległe oddziałom rejonowym. Te z kolei podlegają oddziałom okręgowym. Zwierzchność nad oddziałami okręgowymi sprawuje Zarząd Główny. Ogólna liczba ogniw związkowych według stanu na koniec 2009 roku wynosiła 2.519, z tego 39 stanowiły oddziały okręgowe, 485 – oddziały rejonowe, a 1.995 – koła. Władze naczelne Władzami naczelnymi Związku są: Krajowy Zjazd Delegatów; Zarząd Główny; Główna Komisja Rewizyjna; Główny Sąd Koleżeński. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku. Jest zwoływany co pięć lat. Do jego właściwości należy m. innymi: - uchwalanie programu działania Związku, - rozpatrywania sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, - udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, - wybieranie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, -uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian, - decydowanie o rozwiązaniu Związku.

Zarząd Główny jest naczelną władzą Związku w okresie między zjazdami delegatów i kieruje jego działalnością. Składa się z 45-59 członków. Zarząd Główny powołuje ze swego grona Prezydium, w tym przewodniczącego, 2-3 wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i skarbnika, którzy tworzą Kierownictwo Prezydium Zarządu Głównego.
Do kompetencji Zarządu Głównego należy m. innymi: - ustalanie planu działalności Związku, - ustalanie zasad gospodarki finansowej Związku, - uchwalanie budżetu Związku, - ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej, - podejmowanie uchwał w sprawach powoływania, łączenia i rozwiązywania oddziałów okręgowych Związku oraz ustalanie terenów ich działania, - uchwalanie regulaminów Zarządu Głównego i jego Prezydium, zarządów okręgowych i rejonowych oraz ich prezydiów oraz zarządów kół.

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 9-11 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Do jej kompetencji należy w szczególności: - kontrola działalności statutowej i gospodarki finansowej Związku i przedstawianie wniosków i ocen Zarządowi Głównemu, nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych niższego szczebla, -uchwalanie – w porozumieniu z Zarządem Głównym – regulaminu komisji rewizyjnych.

Główny Sąd Koleżeński składa się z 9-15 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Rozpatruje sprawy członków związku dotyczące: nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,działania na szkodę Związku, naruszania zasad współżycia społecznego.
Ponadto do właściwości Głównego Sądu Koleżeńskiego należy uchwalanie, w porozumieniu z Zarządem Głównym, regulaminu sądów koleżeńskich i nadzorowanie działalności sądów okręgowych.

Oddziały okręgowe działają na terenie ustalonym przez Zarząd Główny. Władzami oddziału okręgowego są:

-okręgowy zjazd delegatów; -zarząd oddziału okręgowego; -okręgowa komisja rewizyjna; -okręgowy sąd koleżeński.

Oddziały rejonowe działają na terenie ustalonym przez oddział okręgowy. Władzami oddziału rejonowego są: -rejonowy zjazd delegatów; -zarząd oddziału rejonowego; -rejonowa komisja rewizyjna.

Koła mogą być powoływane na określonym terenie (jako koła terenowe) lub w określonych środowiskach (koła środowiskowe). Władzami koła są:

- walne zebranie członków; - zarząd koła.

Losowe Zdjęcie

Brak grafik

Licznik odwiedzin

Copyright © eir.ugporaj.pl 2021