Cele i zasady

Od początku swego istnienia Związek stawia sobie za cel działanie na rzecz poprawy szeroko rozumianych warunków życia emerytów, rencistów i inwalidów. Związek działa na terenie całego kraju. Siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa. Cele i obszary działania Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu: reprezentowania ich interesów wobec organów władzy państwowej, przedstawiania opinii i postulatów dotyczących poprawy systemu zabezpieczenia społecznego i polepszenia warunków socjalno- bytowych emerytów i rencistów na forum Parlamentu, Komisji Trójstronnej i innych. organizowania życia kulturalnego i artystycznego emerytów i rencistów. przeciwdziałania samotności, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych. Dla realizacji powyższych celów Związek między innymi: przedstawia najwyższym władzom państwowym (Prezydentowi, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkom Sejmu i Senatu) analizy i wnioski dotyczące sytuacji społeczności emerytów i rencistów. upowszechnia wiedzę o potrzebach i problemach ludzi tzw. trzeciego wieku, współdziała z samorządami terytorialnymi w rozwiązywaniu lokalnych problemów seniorów i osób niepełnosprawnych, organizuje samopomocowa opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi, chorymi, udziela pomocy finansowej i rzeczowej członkom Związku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wspiera amatorską twórczość artystyczną emerytów i rencistów, prowadzi zespoły artystyczne, kluby, kółka zainteresowań, organizuje zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne dla swoich członków, -udziela bezpłatnych porad prawnych.

Losowe Zdjęcie

Brak grafik

Licznik odwiedzin

Copyright © eir.ugporaj.pl 2021